Kompleksowa organizacja pogrzebów

pomnik na cmenatrzu

- przewóz ciała osoby zmarłej (z domu, ze szpitala, itp.) na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju,

- zapewnienie przechowania ciała w specjalistycznej chłodni,

- przewóz ciała na kremację,

- toaleta i kosmetyka pośmiertna,

- przygotowanie i ubieranie ciała osoby zmarłej do pochówku,

- organizacja wszelkich formalności związanych z pogrzebem, w tym składanie wniosków do ZUS, KRUS, MSWiA i innych w imieniu osoby dokonującej zgłoszenia zgonu,

- prowadzenie mobilnego biura – załatwianie wszystkich formalności w domu klienta,

- kredytowanie pogrzebu do wysokości zasiłku pogrzebowego,

- przygotowanie i rozwieszanie nekrologów i klepsydr,

- zapewnienie możliwości pożegnania ze zmarłym w dogodnym czasie i terminie zgodnym z życzeniem osób najbliższych,

- realizacja usług florystycznych,

- realizacja różnorodnych opraw muzycznych,

- zapewnienie zdjęcia portretowego na czas ceremonii pogrzebowej

- zapewnienie demontażu obecnego nagrobka, jego przechowania lub utylizacji,

- świadczenie usług grabarskich,

- przygotowanie tymczasowego miejsca nagrobkowego wraz z niezbędnym obramowaniem i krzyżem z tabliczką

- organizacja modlitw przed uroczystościami pogrzebowymi na życzenie klienta

- szeroki wybór trumien, urn i relikwiarzy i trumien kremacyjnych z wyściółką,

- doradztwo przy wyborze trumien, urn,

- zapewnienie konduktu żałobnego,

- szeroki wybór dostępnych karawanów pogrzebowych,

- dekoracja grobu podczas pochówku, uwzględniająca rozłożenie namiotu, dywanów wokół miejsca grobowego oraz windy,

- zapewnienie udziału profesjonalnych żałobników w strojach odpowiadających preferencjom rodziny.

 

Poradnik

 

KROK 1. KARTA ZGONU

Po stwierdzeniu, że osoba nie żyje, najważniejszą czynnością jest poinformowanie o zgonie lekarza rodzinnego albo lekarza pogotowia, chyba że zmarły przebywał w szpitalu, zakładzie opiekuńczym albo zginął podczas wypadku - wtedy to prowadzący oddział lub inne odpowiednie służby wystawiają kartę zgonu.

KROK 2. KONTAKT Z ZAKŁADEM POGRZEBOWYM

Następnie należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym. Zakład zabierze ciało zmarłego i odpowiednio zajmie się pozostałymi czynnościami.

KROK 3. ZAŁATWIENIE AKTU ZGONU W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

Osoba zgłaszająca zgon powinna zabrać kartę zgonu i udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce śmierci danej osoby.

Zgłoszenia zgonu dokonują (w kolejności):

  • małżonek lub dzieci zmarłego,

  • najbliżsi krewni lub powinowaci,

  • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

  • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

  • administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Do zgłoszenia śmierci zobowiązany jest również szpital lub inny zakład, jeżeli zgon nastąpił na jego terenie.

Urząd należy poinformować w ciągu 3 dni od dnia zgonu, chyba że powodem była choroba zakaźna - wtedy termin skraca się do 24 godzin. USC po dopełnieniu formalności wystawi akt zgonu.

KROK 4. PONOWNY KONTAKT Z ZAKŁADEM POGRZEBOWYM – USTALENIE SZCZEGÓŁÓW POGRZEBU

Po uzyskaniu aktu zgonu, należy ponownie skontaktować się z zakładem pogrzebowym w celu ustalenia wszystkich szczegółów pogrzebu i załatwienia wszystkich formalności.

W tym celu należy przygotować:

- dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon

- dokument tożsamości osoby zmarłej

- akt zgonu osoby zmarłej

- akt urodzenia/akt małżeństwa – jeżeli osobą zgłaszającą nie jest małżonek

ZASIŁEK POGRZEBOWY

UWAGA! Osoby, które pokryły koszty pogrzebu, mogą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy.

Do członków rodziny, po których przysługuje zasiłek pogrzebowy, zalicza się małżonka (wdowę i wdowca), rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości, a także wnuki i rodzeństwo.

Jeżeli wnioskodawcą nie jest małżonek to konieczne jest również przedłożenie stosownych dokumentów, poświadczających stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą. W zależności od indywidualnych przypadków może to być zatem akt małżeństwa lub akt urodzenia.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 000 zł.

ZGON POZA GRANICAMI KRAJU - kontakt z zakładem, który zajmie się kompleksową organizacją

 

kwiat na grobie

Kompleksowa organizacja pogrzebu

jasny posąg

Organizowanie zasiłków pogrzebowych

jasne elementy

Sprzedaż trumien, klepsydr i akcesoriów

biały posąg

Transport zwłok krajowy i międzynarodowy